Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI EDOKRODO.PL

§1. DEFINICJE

 1. Usługodawca – Spółka ITS K7 sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 94/314, 41-800 Zabrze, NIP: 6482773406, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000545490.

 2. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem: www.edokrodo.pl

 3. Oprogramowanie – oznacza oprogramowanie lub jego część, stanowiące własność Usługodawcy lub do którego rozpowszechniania Licencjodawca ma prawa, obejmujące wykonywalny maszynowo kod programu – będący utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – utrwalony na nośnikach magnetycznych lub optycznych.

 4. Usługa – świadczenie wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegające na udostępnieniu Oprogramowania w formie serwisu internetowego www.edokrodo.pl dostępnego przez przeglądarkę internetową, zapewnieniu jego sprawnego działania oraz przechowywaniu, przetwarzaniu
  i zabezpieczeniu danych wprowadzanych przez Klienta do Oprogramowania.

 5. Klient – podmiot zlecający Operatorowi świadczenie Usługi. Zlecenie usługi/Zawarcie Umowy o korzystanie z Usługi następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Operatora lub poprzez zawarcie umowy pisemnej. Klientem może być jedynie osoba prowadząca działalność gospodarczą.

 6. Oprogramowanie pomocnicze – oznacza oprogramowanie instalowane oddzielnie, umożliwiające rozszerzenie funkcjonalności Oprogramowania.

 7. Przeglądarka Internetowa – oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Usługi zainstalowane na urządzeniach klienta, znajdujące się na liście oprogramowania współpracującego z Usługą.

 8. Użytkownik – osoba fizyczna, której Klient udzielił zezwolenia na korzystanie ze swojej Instancji. Użytkownikiem może, ale nie musi być pracownik Klienta. Użytkownik posiada możliwość zalogowania się do Oprogramowania za pomocą otrzymanych danych, tj. nazwy użytkownika oraz unikalnego hasła.

 9. Specyfikacja – wykaz funkcji Produktu dostępnych w Oprogramowaniu.

 10. Upgrade – nowa wersja Oprogramowania, która w stosunku do poprzedniej wersji tego Produktu ma zmienioną Specyfikację.

 11. Update – nowa wersja Oprogramowania, która w stosunku do poprzedniej wersji tego Oprogramowania ma usunięte ujawnione w czasie między dwoma Upgrade’ami Usterki, natomiast ma niezmienioną lub zmienioną w nieznacznym stopniu Specyfikację.

 12. Usterka – niezdolność Oprogramowania do realizacji funkcji zgodnie ze Specyfikacją, wynikająca
  z przyczyn, za które odpowiada Producent.

 13. Siła wyższa – stanowi zdarzenie zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, któremu strona pomimo dochowania należytej staranności zapobiec nie mogła, takie jak np. katastrofa naturalna, strajk powszechny, wojna, akty władzy państwowej.

 14. Instancja – skonfigurowana i udostępniona Klientowi Usługa, osiągalna pod indywidualnym adresem internetowym. Wszystkie dane wprowadzone przez Użytkowników są widoczne i dostępne tylko i wyłącznie w ramach tej samej Instancji, w której zostały wprowadzone.

 15. Cennik – zestawienie obowiązujących opłat za korzystanie z płatnych części serwisu publikowany na Stronie Internetowej Serwisu.

 16. Opłata – wynagrodzenie określone Cennikiem wnoszone z góry przez Klienta za Usługę świadczoną
  w ustalonym Okresie Rozliczeniowym.

 17. Plan Taryfowy – informacje o liczbie Nazwanych Użytkowników, Opłacie i długości Okresu Rozliczeniowego.

 18. Okres Rozliczeniowy – okres trwający od opłacenia Usługi przez ilość dni przewidzianą Planem Taryfowym.

 19. Okres Testowy – okres liczony w dniach, w których Klient ma czas na przetestowanie Usługi bez konieczności wnoszenia opłaty i dalszego przedłużania Usługi.

 20. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 21. Licencjodawca – eDokumenty Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Kościuszki 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000538879, posiadająca numer NIP 6271342796,

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 2. Klient oświadcza, że jest pełnoletni, prowadzi aktywną działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także, że nie posiada statusu konsumenta.
 3. Klient może korzystać z oprogramowania po dokonaniu procesu instalacji/założenia konta poprzez Internet, za pomocą wygenerowanego klucza licencyjnego.
 4. Klient w chwili zawarcia umowy otrzymuje licencje na korzystanie z oprogramowania. Warunki licencji określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień regulaminu Usługi i cennika w każdej chwili. W takim wypadku Klient zostanie szczegółowo poinformowany o zmianach pocztą elektroniczną na wskazany adres mailowy
 6. Zmiana regulaminu i cennika zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego. Zmiana nie może zacząć obowiązywać wcześniej niż 14 dni kalendarzowych od opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy nowego regulaminu lub cennika.

§3. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Korzystanie z Usługi wymaga zawarcia Umowy między Usługodawcą a Klientem. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Umowa zawierana jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy lub pisemnie. Wzór umowy pisemnej jest dostępny jako załącznik niniejszego Regulaminu.
 3. Poprzez formularz rejestracyjny Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje w całości jego warunki. Odmowa akceptacji regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.
 4. Podając swoje dane identyfikacyjne w formularzu rejestracyjnym, Klient potwierdza ich autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym. Usługodawca przed uruchomieniem usługi może zweryfikować podane przez Klienta dane. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Klienta.
 5. W ramach bezpłatnego testowania Usługi przez Klienta od dnia aktywacji klucza licencyjnego przez 14 dni nie zostanie pobrana opłata. Użytkownik z bezpłatnego okresu testowego może korzystać tylko raz.
 6. Jeżeli Użytkownik nie zleci dezaktywacji Usługi do końca trwania okresu testowego, za kolejny okres rozliczeniowy zostanie pobrana opłata zgodna z cennikiem.
 1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w dowolnej chwili, wysyłając pisemne oświadczenie pocztą elektroniczną za potwierdzeniem dostarczenia do Usługodawcy na adres support@edokrodo.pl., bądź listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy. Formularz wypowiedzenia dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy. W przypadku wysłania oświadczenia listem poleconym, oświadczenie uznaje się za skutecznie złożone w chwili doręczenia Usługodawcy przesyłki poleconej.
 1. Umowa rozwiązuje się ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku niezaakceptowania nowych warunków regulaminu lub cennika, w okresie pomiędzy ich opublikowaniem, a wejściem ich w życie. W takiej sytuacji umowa rozwiązuje się ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w którym złożone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
 3. Wypowiedzenie umowy wiąże się z nieodwracalnym usunięciem Instancji Klienta wraz ze wszystkimi danymi po upływie 14 dni od daty złożenia wypowiedzenia. Usunięcie Instancji związane jest z usunięciem wszystkich danym wprowadzonych do Oprogramowania przez Klienta.
 4. W przypadku nie uiszczenia opłaty abonamentowej przez Klienta, dostęp do Usługi jest automatycznie blokowany. Odblokowanie dostępu nastąpi dopiero po uiszczeniu zaległej opłaty przez Klienta. Zaleganie z opłatami za Usługę za okres dłuższy niż 14 dni skutkuje rozwiązaniem umowy. Usługodawca może usunąć w takim przypadku Instancję Klienta w każdej chwili.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym z następujących przypadków:

a) rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Klienta,

b) naruszenia praw autorskich przez Klienta do Oprogramowania lub innego prawa,

c) Klient opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia a okres opóźnienia przekracza 14 dni,

d) Usługodawca podjął decyzję o wycofaniu Usługi ze swojej oferty handlowej,

e)  Klient wycofał cofnął zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych dla celów określonych w Regulaminie.

 1. W sytuacji natychmiastowego rozwiązania Umowy przez Usługodawcę dostęp do usługi jest automatycznie blokowany.

 2. Czas usunięcia Instancji Klienta może wynieść do 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. Po usunięciu Instancji wszystkie wprowadzone dane przez Klienta ulegają usunięciu bez możliwości ich przywrócenia. Klient zobowiązany jest do samodzielnego wykonania kopii zapasowej.

§4. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

 1. Klient ma prawo do korzystania z Usługi z zachowaniem warunków niniejszego regulaminu.
 2. Klient ma prawo do zgłaszania zapotrzebowania na nowe funkcjonalności i innych sugestii oraz zgłaszania dostrzeżonych błędów, za pomocą poczty elektronicznej na adres pomoc@edokrodo.pl.
 3. Klient zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat za Usługę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Zabronione jest umieszczanie w Oprogramowaniu materiałów niedozwolonych prawem, oraz podejmowania wszelkich działań niezgodnych z prawem, w tym podejmowania prób blokowania działania Systemu, podejmowania prób wykradania danych innych Użytkowników i Klientów, umieszczania wirusów, skryptów służących wykradzeniu tożsamości, oraz podejmowania innych podobnych działań. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę prób podejmowania przez Użytkownika tego typu działań, Usługodawca zastrzega sobie możliwość natychmiastowego zablokowania Instancji Klienta, oraz poinformowania o tych działaniach odpowiednich organów wymiaru sprawiedliwości.

 5. Klient tworząc Użytkowników w ramach udostępnionej Instancji zapewnia, że posiada zaufanie do tych Użytkowników oraz ponosi odpowiedzialność za działania Użytkowników przypisanych do Instancji w ramach używania Usługi. W przypadku stwierdzenia działalności niezgodnej z prawem podejmowanej przez Użytkowników przypisanych do Instancji Klienta, Klient może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej lub cywilnej z tego tytułu.

 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane oraz treść dokumentów, które wprowadza do Oprogramowania.

§5. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi, nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Usługa będzie dostępna dla Klienta bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, m.in. ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne. Przerwa w dostępności serwisu nie powoduje obniżenia wysokości opłaty.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody poniesione przez Klienta w związku z przerwami w dostępności Usługi.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane wprowadzane przez Klienta były bezpiecznie przesyłane, przechowywane i zabezpieczone przed niepowołanym dostępem.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia trwałości danych wprowadzonych przez Klienta, między innymi poprzez wykonywanie codziennych kopii danych i przechowywanie ich
  w bezpiecznym miejscu. W przypadku stwierdzenia awarii systemu, Usługodawca zastrzega sobie możliwość przywrócenia systemu do stanu z ostatniej wykonanej kopii bezpieczeństwa. Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności, w przypadku utraty jakichkolwiek danych przez Klienta wprowadzonych do Oprogramowania.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane ujawnieniem przez Użytkownika hasła do Systemu osobom trzecim.
 6. Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa będzie spełniać oczekiwania Klienta z nią związane i nie odpowiada za ewentualne niespełnienie oczekiwań Klienta.
 7. W przypadku awarii czas przywrócenia Usługi nie może być dłuższy niż 48 godziny.
 8. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
 • nieprawidłowym funkcjonowaniem Przeglądarki Internetowej Klienta,
 • nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,
 • awariami technicznymi sprzętu serwerowego używanego do świadczenia Usługi,
 • działaniem osób trzecich,
 • spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy w tym siłą wyższą.
 1. Usługodawca będzie dostosowywał system do zmian przepisów prawa w zakresie objętym Umową oraz będzie bez żadnych dodatkowych opłat udostępniać update’y i upgrade’y systemu, które są konieczne do zapewnienia poprawności jego działania oraz takie które mają na celu poprawę lub zwiększenie funkcjonalności. Na czas trwania prac aktualizacyjnych Usługodawca może blokować dostęp do Usługi jednakże Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który spowoduje możliwie najmniejsze zakłócenia w działaniu Systemu dla Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników pocztą elektroniczną ważnych informacji dotyczących Usługi, w tym informacji o nowych wersjach Oprogramowania, planowanych przerwach konserwacyjnych, zmianach w regulaminie lub cenniku usługi, oraz informacji handlowych dotyczących Usługi.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego używania programu.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Systemu przez Użytkowników.

§6. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu, umowy oraz udzielonej licencji, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. W celu korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia komputerowego spełniającego następujące wymagania techniczne:

Konfiguracja  dla stacji roboczej wymaga procesora > 2Ghz oraz pamięci RAM > 4GB, Systemu operacyjnego Windows7 lub nowszego,MacOs HighSierra lub nowszy,

Przeglądarka internetowa: Chrome 65+, Firefox 60+, Safari 12+.dostęp do internetu: min przepustowość łącza Download min 5 Mb/s, Upload 3, zalecane : Download/Upload 10 Mb/s

 1. Warunkiem korzystanie z Usługi po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i zawarciu umowy jest założenie Konta przez Klienta.

§7. OCHRONA DANYCH

 1. Usługodawca jako Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres email, wszystkie informacje dotyczące ochrony danych i zasad przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności pod adresem: https://edokrodo.pl/polityka-prywatnosci
 2. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, podanych danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem zawartej umowy o świadczenie usługi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Klient korzystając z Usługi w Oprogramowaniu może przetwarzać/przechowywać wyłącznie dane osobowe identyfikujące takie jak imię, nazwisko, NIP, PESEL itp. związane z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.
 4. Klient sam decyduje o zakresie i kategoriach danych osobowych wprowadzanych przez niego do Oprogramowania i tym samym objętych powierzeniem, a Usługodawca zastrzega że dane te: – powinny być ograniczone do minimum zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzania danych osobowych określoną w RODO, i z tego względu powinny być poddane przez Klienta weryfikacji – ich wprowadzenie do Oprogramowania nie może stanowić czynu naruszającego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, zaś dane mogą by wprowadzone tylko w zgodzie z przeznaczeniem Usługi.
 5. Usługodawca zabrania przechowywania przez Klienta w Oprogramowaniu danych należących do szczególnych kategorii przetwarzania danych, określonych w RODO (tzw. Danych wrażliwych takich jak dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, dane ujawniające poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, dane ujawniające przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej).

§8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zawarcie Umowy przez Klienta wymaga powierzenia danych osobowych. Usługodawca może przetwarzać powierzone mu do przetwarzania przez Klienta dane osobowe w celu realizacji Usługi i w zakresie do tego niezbędnym.
 2. Powierzający jako Administrator Danych Osobowych powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora na warunkach opisanych w niniejszej umowie.
 3. Zasady powierzenia danych osobowych zawarte w niniejszej umowie odpowiadają postanowieniom RODO.
 4. Klient jako Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Usługodawcy wyłącznie w celu realizacji umowy w przedmiocie świadczenia usługi Oprogramowania edokrodo.pl.
 5. Powierzone dane osobowe stanowią zbiór danych zawierający dane zwykłe:
  1. nazwisko,
  2. imię,
  3. adres zamieszkania,
  4. numer telefonu,
  5. seria i numer dowodu osobistego,
  6. nip.
 1. Przetwarzanie danych osobowych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
  1. pracownicy Klienta,
  2. osoby współpracujące z Klientem,
  3. kontrahenci Klienta,
 1. Dane osobowe będą przez Usługodawcę przetwarzane w formie elektronicznej.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych poprzez podjęcie wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, wymaganych na mocy art. 32 RODO.
 3. Klient oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
 4. Klient oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza dane osobowe, a także że posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 5. Klient jako Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji tych celów.
 7. Na wniosek Klienta lub osoby, której dane dotyczą Usługodawca wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.
 8. Usługodawca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem osób współpracujących lub pracujących dla niego w ramach utrzymania sprawności i funkcjonalności Oprogramowania.
 9. Umowa powierzenia przetwarzania danych zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy dot. świadczenia usług.
 10. Cofnięcie zgody na powierzenie przetwarzania danych, jest bezwzględnie wyłączone. Umowa powierzenia przetwarzania danych ulega rozwiązaniu w momencie rozwiązania Umowy o świadczenie Usług.

§9. ROZLICZENIA

 1. Klient zobowiązany jest uiszczać Opłatę za Usługę w wysokości określonej w Cenniku przed rozpoczęciem każdego kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
 2. Opłaty nie będą naliczane przez pierwszych 14 dni korzystania z usługi, które stanowią jej Okres Testowy.

 3. W ramach jednej opłaty abonamentowej Klient otrzymuje dostęp dla jednego użytkownika (Administratora Danych). Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego dostępu dla dodatkowego użytkownika np. pracownika Klienta. W przypadku wykupienia dodatkowego dostępu Klient uiszcza preferencyjną opłatę określoną w Cenniku.
 4. Do opłaty doliczany będzie podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 5. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu oraz wyraża zgodę na wysłanie faktury przez Usługodawcę w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy. Faktura Vat zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem.
 6. Za usługę Klient może uiszczać płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU.

 7. O każdorazowej zmianie Cennika Klient będzie informowany za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email. Nowe stawki będą obowiązywać od następnego okresu rozliczeniowego. W przypadku braku akceptacji nowego Cennika Klient winien złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

§10. PŁATNOŚCI CYKLICZNE ZA POŚREDNICTWEM PAYU

 1. Transakcje cykliczne odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
 2. Wysokość miesięcznej płatności odpowiada kwocie abonamentu określonej w cenniku Usługodawcy.
 3.  Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Klienta kwoty abonamentu.
 4.  Płatność cykliczną Klient może odwołać w dowolnym momencie kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@edokrodo.pl.
 5.  Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 6.  Klient zawierając umowę z Usługodawcą oraz wybierając określony abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za Usługę. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu. Klient w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy.
 7.  W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem środków pieniężnych w formie płatności cyklicznej należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pomoc@edokrodo.pl.
 8.  Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie: pisemnej na adres PayU SA ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub: help@payu.pl lub telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00

§11. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku:
  1. ujawnienia usterek w oprogramowaniu,
  2. wszelkich nieprawidłowości w zakresie dokonywanych rozliczeń.
 2. Reklamacje dotyczące usterek ujawnionych przez Klienta winny zostać przekazane na piśmie do Usługodawcy niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni od ich wykrycia. Usługodawcy przysługuje prawo do uzyskania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zgłoszonej Usterki.
 3. Reklamacja powinna wskazywać Użytkownika oraz czas i szczegółowe okoliczności wystąpienia problemu. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest jego szczegółowe opisanie.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni. Odpowiedź zostanie przesłana na wskazany adres mailowy Klienta.
 5. Ujawnione Usterki będą usuwane w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, w postaci wykonania Update’u Oprogramowania. Usterki mające charakter krytyczny – tj. uniemożliwiające wykonanie zadania przez użytkownika w alternatywny sposób – będą usuwane niezwłocznie, a ich zgłoszenie zostanie przyjęte przez Usługodawcę za pośrednictwem skrzynki pomoc@edokrodo.pl pocztą elektroniczną lub pisemnie.

§12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki związane z korzystaniem z Usługi w tym za szkody wynikłe z użytkowania lub braku możliwości korzystania z Usługi, w szczególności zaś za szkody wynikłe z błędów czy innych wad. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności obowiązuje także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, niezależnie od przyczyny jej rozwiązania.

 2. Na mocy niniejszego regulaminu wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady/usterki przedmiotu umowy.

 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z prawem wprowadzenie danych do oprogramowania. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO w tym oświadcza, że zbiera dane dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów z poszanowaniem wszystkich zasad dotyczących ochrony danych osobowych.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta danych nieprawdziwych lub nieaktualnych.

 2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę przez Klienta danych osób trzecich, w tym za wszelkie skutki i następstwa związane z udostępnieniem haseł do oprogramowania osobom trzecim,

 3.  Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klienta ze wszystkich tytułów wynikających z umowy, w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do dwukrotności wartości netto miesięcznej opłaty abonamentowej ostatnio uiszczonej przez Klienta przed zdarzeniem rodzącym odpowiedzialność Usługodawcy.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Usługi określonej Regulaminem.

§13. POUFNOŚĆ

 1. Klient zobowiązuje się utrzymywać w tajemnicy wszelkie warunki niniejszej umowy oraz zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów, w tym dotyczących wykorzystywanych materiałów i ich parametrów, zwłaszcza technicznych i technologicznych otrzymanych od drugiej Strony w formie ustnej i pisemnej, w tym drogą elektroniczną, nie wyłączając rysunków, fotografii, nagrań, plików bez względu na ich format i zapisanych na dowolnych nośnikach elektronicznych, zwanymi w dalszej części umowy informacjami poufnymi.
 2. Przez informacje poufne rozumie się w szczególności:
 1. informacje dotyczące danych i informacji technicznych, technologicznych, know-how, stosowanych metod i procedur, tajemnic handlowych,
 2. informacje dotyczące planów dotyczących sprzedaży, planów marketingowych i strategicznych, wynikach handlowych,
 3. informacje dotyczące baz danych, zwłaszcza informacje na temat odbiorców oraz dostawców, innych kontraktów handlowych, zawartych umów handlowych, informacji dotyczących pracowników oraz współpracowników, działań prowadzonych u klientów i potencjalnych klientów,
 4. informacje dotyczące kondycji finansowej, zwłaszcza sprawozdania oraz raporty wymagane przepisami prawa,
 5. pozostałe dokumenty oznaczone klauzulą „poufne”.

§14. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 1. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://edokrodo.pl/polityka-prywatnosci

 2. Usługodawca może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn bez konieczności tłumaczenia tych przyczyn Klientowi.

 3. Klient zobowiązuje się do informowania Usługodawcy o każdorazowej zmianie swojego adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz wszelkich innych danych niezbędnych do wykonania umowy, pod rygorem uznania wysłanych dokumentów za skutecznie doręczone.

 4. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów polubownie. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Klientem a Usługodawcą Sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, Umową, Umową Licencyjną zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.

 6. Niniejszy regulamin obowiązują od dnia ….. i ważny jest do odwołania.

 7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie Internetowej Usługodawcy pod adresem https://edokrodo.pl/regulamin

Załącznik nr 1. Wzór umowy o świadczenie usługi dostępu do systemu edokrodo.pl

UMOWA nr ……….. o świadczenie usługi dostępu do systemu edokrodo.pl.

Zawarta w dniu ……….. w Zabrzu pomiędzy:

ITS K7 sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 94/314, 41-800 Zabrze, NIP: 6482773406, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545490, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Pana Kornela Grzywocz

zwaną dalej Usługodawcą,

a ……………………………………………………. z siedzibą w …………………………………….., NIP ……………………., reprezentowaną przez …………………………,

zwanym dalej Klientem.

§ 1. Przedmiot i zakres przedmiotu umowy

 1. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić Klientowi korzystanie z Usługi, której przedmiot oraz zakres został szczegółowo określony w Regulaminie.
 1. Klientowi zostaje przydzielona Instancja o unikalnej nazwie: ………..

§ 2. Wynagrodzenie i warunki płatności

 1. Na podstawie niniejszej Umowy Klient uprawniony jest do korzystania z Usługi w cenie netto ……….. dla ……….. Użytkowników.
 1. W zamian za możliwość korzystania z Usługi Klient będzie uiszczał wynagrodzenie w kwocie zgodnej
  z Cennikiem za każdy Okres Rozliczeniowy z góry na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury VAT.

§ 3. Czas realizacji

Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

§ 4. Zmiany umowy

Zmiany do niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnego Aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Integralną część Umowy stanowią Regulamin, polityka prywatności, umowa licencyjna oraz Cennik dostępne na stronach internetowych Usługodawcy ( należy wpisać nazwy stron). Klient oświadcza, że zapoznał się z ich treścią i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

 2. Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów polubownie. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Klientem a Usługodawcą Sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

za Klienta za Usługodawcę

załącznik nr 1

(miejscowość), dnia ……………………………

Usługodawca:

Spółka ITS K7 sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

ul. Wolności 94/314, 41-800 Zabrze

Dane Klienta :

………………………………………………

Oświadczenie Klienta o rozwiązaniu umowy

Działając na podstawie § 3 ust. 7 Regulaminu, oświadczam, że wypowiadam umowę o świadczenie usługi Edokrodo.pl z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

(podpis)